web page builder
Mobirise

บริษัท โลจิสติกส์คอนซัลแตนท์ จำกัด

ให้คำปรึกษา พัฒนาบุคคลกร และวางกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และการจัดการ ซัพพลายเชน สามารถช่วยภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ให้สามารถลดเวลาในกระบวนการดำเนินงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือจากลูกค้า และสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจ บริษัทให้บริการดังต่อไปนี้

  • โลจิสติกส์อุตสาหกรรม
  • โลจิสติกส์การค้า
  • ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
  • โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

© Copyright 2018 VEF GROUP - All Rights Reserved